User Tools

Site Tools


101--i-u-ng-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-u-ng-i-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Điếu Ngư Đài</​b>​ có thể là:
 +</p>
 +<table id="​disambigbox"​ class="​metadata plainlinks dmbox dmbox-disambig"​ style=""​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"​ style="​padding:​ 2px 0 2px 0.4em;">​ <img alt="​Hình tượng định hướng"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​30px-Disambig_gray.svg.png"​ width="​30"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​45px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​60px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​168"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text"​ style="​padding:​ 0.25em 0.4em; font-style: italic;">​ Trang định hướng này liệt kê  những bài viết liên quan đến tiêu đề <​b>​Điếu Ngư Đài</​b>​. <​br/><​small>​Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.</​small>​ </td>
 +</​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181014092026
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.109 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1583/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3323/​2097152 bytes
 +Template argument size: 760/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 816 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 +100.00% ​  ​85.620 ​     1 -total
 + ​68.88% ​  ​58.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​33.66% ​  ​28.821 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 + ​28.42% ​  ​24.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​21.44% ​  ​18.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​15.33% ​  ​13.128 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 +  6.98%    5.980      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.70%    4.023      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +  3.48%    2.982      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439250-0!canonical and timestamp 20181014092025 and revision id 7914255
 + ​--></​div>​
  
 +</​HTML>​
101--i-u-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)