User Tools

Site Tools


101--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-b-nh-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-b-nh-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương </b> trực thuộc UBND Tỉnh Bình Dương. Có nhiệm vụ thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương.
 +</​p><​p>​Các kênh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã có mức độ phủ sóng ra cả nước. Sóng AM 693 KHz và tần số FM 92,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phủ được cả vùng Đông Nam Bộ.Trụ sở của đài tại số 46, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_k.C3.AAnh_ph.C3.A1t_thanh_do_.C4.90.C3.A0i_PT-TH_B.C3.ACnh_D.C6.B0.C6.A1ng_s.E1.BA.A3n_xu.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_kênh_phát_thanh_do_Đài_PT-TH_Bình_Dương_sản_xuất">​Các kênh phát thanh do Đài PT-TH Bình Dương sản xuất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​FM 92,5 MHz: Kênh phát thanh Bình Dương, phát từ 4h đến 1h hôm sau (21/​24h).</​li></​ul><​h3><​span id="​C.C3.A1c_k.C3.AAnh_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh_do_.C4.90.C3.A0i_PT-TH_B.C3.ACnh_D.C6.B0.C6.A1ng_s.E1.BA.A3n_xu.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_kênh_truyền_hình_do_Đài_PT-TH_Bình_Dương_sản_xuất">​Các kênh truyền hình do Đài PT-TH Bình Dương sản xuất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​BTV1:​ Thời sự - Chính trị - Khoa giáo - Tổng hợp, phát 24/​24h.</​li></​ul><​ul><​li>​BTV2:​ Thể thao - Giải trí, phát 24/​24h.</​li></​ul><​p>​Vào ngày 10/4/2018, BTV1 và BTV2 được lên chuẩn độ phân giải HD.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_k.C3.AAnh_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh_li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt.2C_h.E1.BB.A3p_t.C3.A1c_s.E1.BA.A3n_xu.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_kênh_truyền_hình_liên_kết,​_hợp_tác_sản_xuất">​Các kênh truyền hình liên kết, hợp tác sản xuất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h5><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_v.E1.BB.9Bi_C.C3.B4ng_ty_C.E1.BB.95_ph.E1.BA.A7n_T.E1.BA.ADp_.C4.91o.C3.A0n_.C4.90.E1.BA.A1i_s.E1.BB.A9_tr.E1.BA.BB_.28Yeah1.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_với_Công_ty_Cổ_phần_Tập_đoàn_Đại_sứ_trẻ_(Yeah1)">​Liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại sứ trẻ (Yeah1)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​
 +<​ul><​li>​BTV4 - iMovies HD: Kênh Phim truyện Hàn Quốc chọn lọc, phát từ 6h đến 24h (thời lượng 18/​24h).</​li></​ul><​h4><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_v.E1.BB.9Bi_C.C3.B4ng_ty_TNHH_Truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh_c.C3.A1p_Saigontourist_.28SCTV.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_với_Công_ty_TNHH_Truyền_hình_cáp_Saigontourist_(SCTV)">​Liên kết với Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​BTV3:​ Kênh Thông tin kinh tế - Giải trí, phát 24/​24h.</​li>​
 +<​li>​BTV5 - SSport3 HD: Kênh Thể thao, phát 24/​24h.</​li></​ul><​h4><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_v.E1.BB.9Bi_C.C3.B4ng_ty_C.E1.BB.95_ph.E1.BA.A7n_Nghe_nh.C3.ACn_To.C3.A0n_c.E1.BA.A7u_.28AVG.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_với_Công_ty_Cổ_phần_Nghe_nhìn_Toàn_cầu_(AVG)">​Liên kết với Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​BTV6 - VietTeen HD: Kênh Ca nhạc dành cho giới trẻ, phát 24/​24h.</​li>​
 +<​li>​BTV9 - An Viên HD: Kênh Văn hóa phương Đông, phát từ 6h đến 24h (18/​24h).</​li>​
 +<​li>​BTV10 - NCM HD: Kênh Thể thao - Giải trí, phát từ 6h đến 24h (18/​24h).</​li>​
 +<​li>​BTV11 - SAM HD: Kênh Thiếu Nhi, phát 6h - 24h (18/​24h).</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181017022417
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 646/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34699/​2097152 bytes
 +Template argument size: 538/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 142.671 ​     1 -total
 + ​38.95% ​  ​55.568 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​38.41% ​  ​54.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiki_h&​oacute;​a
 + ​36.62% ​  ​52.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_k&​ecirc;​nh_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​28.70% ​  ​40.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.41% ​  ​29.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&​agrave;​i_Ph&​aacute;​t_thanh_-_Truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh_&#​7903;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.99% ​  ​25.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.47%    6.375      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.22%    6.019      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_th&​ecirc;​m_ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 +  2.93%    4.178      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1408732-0!canonical and timestamp 20181017022417 and revision id 42749819
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-b-nh-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)