User Tools

Site Tools


101--h-p-kim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--h-p-kim-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đá <​b>​Hợp Kim</​b><​sup id="​cite_ref-bd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa. Đá này nằm cách đảo Bình Nguyên 15 hải lý (27,8 km) về phía đông, cách đá Ba Cờ và đá Khúc Giác lần lượt là 7 và 12 hải lý (13 và 22,2 km) về phía đông bắc.<​sup id="​cite_ref-s161_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Đá Hợp Kim là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào kiểm soát đá này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Hợp Kim</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Hopkins Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​火星礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Huǒxīng jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Hoả Tinh tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: đá Hợp Kim khá cạn và thỉnh thoảng ngập sóng; vùng giữa của rạn đá chỉ sâu 0,9 m.<sup id="​cite_ref-durham_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-bd-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bản đồ hành chính. Phần bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà, huyện Trường Sa.”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Việt Nam)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BB%A3p+Kim&​amp;​rft.btitle=B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh.+Ph%E1%BA%A7n+b%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0%2C+huy%E1%BB%87n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa.&​amp;​rft.date=2012-08-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%95ng+Th%C3%B4ng+tin+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgis.chinhphu.vn&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-s161-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 10.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BB%A3p+Kim&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=10&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 26. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BB%A3p+Kim&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=26&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181010230124
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.324 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1541/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 60965/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3705/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3461/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 230.972 ​     1 -total
 + ​59.77% ​ 138.059 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​55.09% ​ 127.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.21% ​  ​42.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.15% ​  ​30.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.38% ​  ​28.589 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​11.05% ​  ​25.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.74% ​  ​24.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  9.22%   ​21.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.17%   ​21.178 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1436248-0!canonical and timestamp 20181010230124 and revision id 26346670
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--h-p-kim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)